A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Нестерівський заклад загальної середньої освіти І-ІII ступенів
Маньківської селищної ради Черкаської області

Протокол 4

ПРОТОКОЛ № 4

засідання педагогічної ради

Нестерівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,

 яке відбулося 26 листопада 2020 року

Голова педради: Муковіз Олександр

Секретар: Маціпура Світлана / Кривда Людмила

Присутні: 16 педагогічних працівників.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

    1. Про проектну діяльність учнів – як одну з форм самостійної творчої роботи, при якій набуваються або актуалізуються знання,відпрацьовуються й демонструються практичні навички.
    2. Про стан виконання Програми національно-патріотичного виховання учнівської молоді Маньківського району на 2015 – 2020 рр.
    3. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

І.СЛУХАЛИ:

Людмилу Кривду, заступника директора з навчально – виховної роботи про проектну діяльність учнів – як одну з форм самостійної творчої роботи, при якій набуваються або актуалізуються знання,відпрацьовуються й демонструються практичні навички. Вона зазначила, що на порозі XXI століття закономірно постає питання про нову школу, яка створила б умови для повноцінного фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дитини і плекала людину, здатну будувати демократичну державу. Сучасна школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації. Це вимагає пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу, які дозволили б:

- забезпечити високий інструментальний рівень знань випускників, уміння самостійно набувати і застосовувати їх на практиці;

- розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної роботи;

- залучати кожного учня до активної пізнавальної діяльності;

- формувати навички пізнавальної і дослідницької діяльності, розвивати критичне мислення;

- формувати в учнів цілісну картину світу;

- спілкуватися з однолітками не тільки своєї школи, міста, але й інших міст і навіть країн;

- грамотно працювати з інформацією…

Заступник директора повідомила, що ось уже більше століття суспільство закріплює за школою дві основні функції: розвивальну (становлення особистості) та соціальну або адаптивну (введення дитини з допомогою навчання у розгалужену структуру соціальних ролей). Зараз система освіти разом із суспільством переживає зміну системи цінностей і стилю життя всіх соціальних груп. Перевірені практикою технології методичної науки використовуються нашою школою, переробляються і оформляються у вигляді нових технологій. Так, визначення суті проектування як педагогічного явища є досить складним, бо надзвичайно складними і багатоцінними є система проектування і сам педагогічний процес. Саме слово “проект” у перекладі з латинської мови означає “кинутий уперед, задум, план” тощо.

Проектна діяльність – нині одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції.

У сучасній школі виділяють чотири основні напрями ефективного використання проектної технології:

 • проект як метод навчання на уроці;
 • проектні технології дистанційного навчання;
 • для формування дослідницьких навичок школярів у позаурочній роботі;
 • як метод організації дослідницької діяльності вчителів.

При цьому, великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а саме:

- планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;

- використовувати багато джерел інформації;

- самостійно збирати і накопичувати матеріал;

- аналізувати, зіставляти факти, аргументувати свою думку;

- приймати рішення;

- установлювати соціальні контакти (розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним);

- створювати “кінцевий продукт” – матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій);

- оцінювати себе та інших.

Метод проектів – педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі.

Людмила Кривда проаналізувала психолого-педагогічні можливості методу проектів, його спрямування. Вказала правила успішної роботи учнів у проектній діяльності. Зауважила, що це одна з форм самостійної творчої роботи, при якій набуваються або актуалізуються знання,відпрацьовуються й демонструються практичні навички.

У цьому навчальному році буду учні й надалі продовжуватимуть працювати над цією технологією, так як вважаю, що системне запровадження проектної технології в школі (починаючи з початкової ланки) призводить до того, що учні поступово опановують її не тільки як навчальну технологію, вміння самостійно вчитися, критично мислити, але також як метод організації та планування своєї подальшої життєдіяльності. Врешті це сприяє підготовці молоді, яка ґрунтує свою діяльність на основі демократичних цінностей, схильна до навчання впродовж життя, здатна бути конкурентноздатною на європейському і світовому освітніх просторах та на ринку праці.

І. ВИСТУПИЛИ:

Ірина Полозюк, вчитель хімії та біології, яка зауважила, щохімія як природнича наука є частиною духовної і матеріальної культури людства, а хімічна освіта – невідокремним складником загальної культури особистості, яка живе, навчається, працює, творить в умовах використання високих технологій і новітніх матеріалів.Навчання хімії в основній школі спрямовується на досягнення мети базової загальної середньої освіти й досягається на основі реалізації основного завдання хімічної освіти, що полягає у формуванні засобами навчального предмета ключових і предметних компетентностей.Формуванню компетентностей учнів сприяє виконаннянавчальних проектів, орієнтовні теми яких наведено в окремій рубриці навчальної програми з хімії. Учитель або учні можуть пропонувати і власні теми проектів в процесі вивчення. Вони розробляються учнями індивідуально або в групах. Учитель надає консультацію щодо планування, визначення мети, завдань і методики дослідження, пошуку інформації, координує хід виконання проекту. Проектна робота є теоретичною або експериментальною. Тривалість проекту – різна: від уроку (міні-проект), кількох днів (короткотерміновий проект) до року (довготерміновий). Результати досліджень учні представляють у формі мультимедійної презентації, доповіді (у разі необхідності – з демонстрацією хімічних дослідів), моделі, колекції, буклету, газети, (із зазначенням актуальності теми, новизни і практичного значення результатів дослідження, висновків) тощо. Презентація й обговорення (захист) проектів відбувається на спеціально відведеному уроці або під час вивчення теми. Робота виконавця оцінюється.

Вчитель навела для порівняння кількість проектів по кожному класу з хімії та зупинилась на специфіці навчального предмета «Біологія і екологія». Вказала відмінності курсів «Хімія»  та «Біологія».

Надія Байда, вчитель математики, про метод проектів на уроках  математики, що дозволяє  розвивати творчі здібності, активність, самостійність, креативність, гнучкість мислення учнів та зауважила, що в результаті проектного навчання учень стає активним суб'єктом своєї освіти. Вищенаведене свідчить про те, що метод проектів дозволяє не тільки здійснити ефективне оволодіння математичними знаннями та вміннями, а й сприяє розвитку компетентнісних фахівців.

Світлана Чонка, вчитель біології та географії, щодо застосування проектної діяльності під час вивчення біології. Виступаюча повідомила, що зміст навчального матеріалу в темах програми сформульований стисло. Це дає змогу вчителю, враховуючи рівень розвитку учнів, творчо планувати вивчення матеріалу, доповнювати й поглиблювати зміст, виділяти час для осмислення, виконання лабораторних і практичних робіт, систематизацію й узагальнення знань, самостійну та творчу пізнавальну діяльності, самоконтролю знань і умінь.

І. УХВАЛИЛИ:

1. Заступнику директора школи з навчально - виховної роботи Людмилі Кривді:

1.1. Створити банк даних про інноваційні технології в шкільному методичному кабінеті і постійно його поповнювати.

Протягом року

1.2. Спрямувати методичну роботу школи на вивчення нових педагогічних технологій з метою подальшого їх використання в практичній діяльності.

2. Членам методичної ради школи

2.1. Організувати проведення методичних заходів, що сприяють підвищенню професійної компетентності вчителя:

2.2. Практикум для вчителів щодо застосування інтерактивних технік, щосприяють підвищенню пізнавальної активності учнів на уроці та індивідуальні консультації щодо проблем застосування методу проектів у освітньому процесі.

Протягом ІІ семестру

                                                                                                      Постійно

3.Вчителям школи:

  1. Проводити відкриті уроки з використанням нових освітніх технологій.

                                                                             Протягом навчального року

3.2. Вивчати інноваційні технології шляхом самоосвіти.

Постійно

ІІ.СЛУХАЛИ:

Людмилу Кривду, заступника директора з навчально – виховної роботи пропро стан виконання Програми національно-патріотичного виховання учнівської молоді Маньківського району на 2015 – 2020 рр.., яка зауважила, що патріотичне виховання дітей на кращих зразках історії рідного народу, його досвіду, традицій, освіти й культури, вищих християнських ідеалів залишається одним із головних пріоритетів виховної роботи. Планування виховної роботи в закладі освіти, зокрема, національно-патріотичного виховання здійснювалось згідно чинних нормативно-правових документів, враховувались рекомендації, зазначені в інформаційних матеріалах щодо національно-патріотичного виховання підростаючого покоління і відповідно яким організовано роботу учасників освітнього процесу. Зупинилась на науково-методичному забезпеченні. За даний період питання патріотичного виховання учнів розглядалося на педагогічних радах:

-«Робота класних керівників щодо формування національно-патріотичного виховання» (Протокол №3 від 12 січня 2016 року);

 «Школа – простір національно-патріотичного виховання учнів» (Протокол №3 від 30 березня 2018 року);

-«Про хід виконання Програми патріотичного виховання учнівської молоді Маньківського району на 2015-2020 роки» (Протокол №14  січня 2019 року);

-на ШМО класних керівників - «Патріотичне виховання, його проблеми і перспективи» (18.09.2017р.); «Сучасні інноваційні підходи до виховання патріотизму та національної свідомості» (16.11.2018р.);

Також організовано проведення районного семінару-практикуму вчителів української мови та літератури «Використання елементів народознавства на уроках української мови та літератури 31 січня 2017 року (Кривда Л.А., Рудь С.В.) та участь учителя історії і правознавства в районному майстер-класі  «Виховання патріотизму та національної свідомості учнів шляхом застосуваня елементів інноваційних технологій» 2015 року.

На батьківському всеобучі обговорювались питання: «Роль школи, сім’ї і громадськості у створенні виховного середовища, сприятливого для становлення зростаючого патріота України» (5 клас); «Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовно морального світогляду школярів. Виховання громадянина-патріота України» (9 клас); «Специфіка патріотичного виховання в сім’ї», «Роль родини у формуванні рис громадянина», «Організація дозвілля в сім’ї. Традиції української родини» (1-4кл.)

Патріотичне виховання існує і в навчальному процесі.

На виконання листа відділу освіти від 23.01.2017 року № 90/01-16 щодо популяризації державних символів України, в закладі освіти чільне місце займають обладнані куточки державної символіки, розміщені на коридорі, в класних кімнатах та бібліотеці. У системі позакласної виховної роботи зі школярами передбачено заходи з використанням державної символіки, розкриттям її змісту, історії виникнення та сучасного тлумачення. Класними керівниками 1-11 класів проведені години спілкування, бесіди з тем: «Символи моєї держави», «Чому наш прапор жовто - блакитний», «Про що розповідає наш герб», «Як слухають Гімн України і гімни інших держав» «Конституція України – основний закон держави», «Кроки до незалежності»; тематичні кутки та полиці: «Державна символіка України», «З історії державних символів» розміщені в шкільній бібліотеці та в кабінеті історії тощо.

Традиційним вже стало щорічне проведення в закладі освіти тематичних тижнів, а саме:

-Олімпійський тиждень (до Дня фізичної культури і спорту -вересень) в межах якого проводились:  Олімпійський урок (1-11 кл.), загально шкільна зарядка, міні-турніри, естафети, змагання з волейболу, футболу (5-11 кл.), «Веселі старти» (1-4 кл.), виховні години: «Здоровим бути модно!»(11 кл.) клас); «Спорт – сила, краса, здоров’я» ( 5-7 кл.); «Історія Олімпійських ігор» (8 кл.); «Досягнення українських спортсменів» (9-11 класи).

-Тиждень Миру (вересень),  в  межах якого проводились: конкурс малюнків на асфальті (1-7 кл) «Нам потрібне мирне небо», акція «Голуб миру», виховні заходи «21 вересня- Міжнародний день миру»; випуск стіннівки «День миру – історія свята». години спілкування по класах «Світу – мир»(1-11кл)

-Тиждень козацької слави (жовтень), в межах якого проводились: загальношкільні лінійки «На варті незалежності» (1-11кл.), спортивно-пізнавальні конкурси «Козацька Покрова» (5-11кл.);  ярмарки -милосердя (зібрані кошти, теплі речі, продукти харчування передавались в громадську організацію «Маньківська спілка ветеранів АТО»); зворушливі та неповторні зустрічі з учасниками антитерористичної операції на Сході України Штурхалем І.В. та Корольковим О.В.; свято (2 клас) «Козацькому роду нема переводу» (вчитель початкових класів Рудь Н.С.); також  яскраві та захоплюючі  квести  (5-11кл.) «Пропала булава», "Україна - це ми!" (5-11 кл.) (вчитель історіі та права Осичка Г.І.),    бібліотечна година на тему «Нащадки козацької слави» (1-4 кл.); перегляд  художнього фільму «Богдан-Зіновій Хмельницький» (2006 року, режисер М.Мащенко) (8-11 кл.) (шкільний бібліотекар Рудь Н.С.); спортивні змагання «Козацькі забави» (5-11кл. та 1-4 кл.) тощо.

-Тиждень  української писемності та мови (листопад), в межах якого проводились:

тематичні лінійки  «Мова – державна перлина, нею завжди дорожіть…» ; участь учнів школи у Вскукраїнському диктанті; мовознавчий турнір «О рідне слово, хто без тебе я?!» (8-11кл.);історичний круїз «До мови доторкнімось серцем»(5-7 кл.); усний журнал «Невичерпна духовна скарбниця» (1-4 кл.); відкрита в/г (8 кл.) «Без мови немає народу, як сонця без сяйва й тепла»; інтелектуальна гра «Із витоків української писемності» (8-11кл.). Також шорічна участь здобувачів освіти у  Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді  імені Т.Г.Шевченка (жовтень-листопад) та Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика.

-Шевченківський тиждень (березень)-  виховна година «Тарас Шевченко – геній українського народу» (7-9); поетична година «Вклонімося Великому Кобзарю» (5-11 кл.); конкурси читців-декламаторів та малюнків, присвячені творчості Т.Г.Шевченка.

Національно-патріотичне виховання молодого покоління неможливе без відповідних заходів щодо відзначення важливих пам'ятних та ювілейних дат:

-До Дня Партизанської слави проведені ( 22.09) «Народ пам’ятає , народ славить», «Пам'ять про минуле», (5-11 кл.); «Подвиги підпільно-партизанського руху в роки Другої світової війни» ( 1-11 кл.); організована  в шкільній бібліотеці тематична виставка матеріалів, присвяченої Дню партизанської слави.

-До Міжнародного дня ООН (24.10.) проведені : виховні заходи, бесіди «Україна та ООН» (1-11 кл.); випуск стінгазети «Власне бачення ООН» (центр «Знання»); виставка малюнків, плакатів «ООН очима дітей» (4-11 кл.).

-До річниці вигнання нацистів з України проведено: загальношкільна лінійка «28 жовтня – День вигнання нацистів з України»,  уроки  мужності по класах  «Все пам’ятає батьківська земля – і грім гранат, і визволення день» (1-11кл.), проведено історичну панораму «Ми пам’ятаємо, хто в лиху добу, в броні важкій віддав останні сили» (8,9 кл.) книжкова викладка в шкільній бібліотеці «… Це потрібно живим»; історична хвилина «На пам'ять не покладено табу» (9 кл.); бесіда  «Допоки пам'ять в серці не згасає» (11 кл.); перегляд презентації «Війна така далека і близька» (5-8 кл.).

-До Міжнародного дня волонтерів проведені уроки мужності в класних колективах та відкрита виховна година в 10 класі «Героїзм українських волонтерів» (класний керівник 11 класу Байда Н.С.)

Шкільним бібліотекарем підготовлена виставка літератури, а саме: збірників пошукових робіт обласного військово-патріотичного конкурсу, присвяченого героям-захисникам незалежної та суверенної України «Волонтери – герої нашого часу», «Герої не вмирають»(2016рік), «Герої не вмирають»(2017рік), книги-проекту /Відділ освіти районної державної адміністрації «Книга Слави»(2018 рік).

- Уроки пам’яті «В.Чорновіл – герой України» - 80-та річниця від дня народження(грудень).

-Заходи до Дня Соборності України(січень): загальношкільна лінійка «Україна соборна», години спілкування «Єднання заради незалежності»(5-11кл.), інформаційні хвилинки для 1-4 кл. «Незалежність держави, соборність та єдність», виставка малюнків «Я живу в Україні» (1-7 кл.), організовано акцію живий «Ланцюг єдності», оформлено стіннівку до Дня Соборності й Свободи (лідери учнівського самоврядування).

-Заходи присвячені Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту (січень): загальношкільна лінійка «Скорботна свіча пам’яті святої»; виступ лекторської групи «Місця, пов’язані з пам’яттю про Голокост»; перегляд документальних фільмів про трагічні події в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.), концтабори та масове знищення людей. Голокост. (1-11 кл. 24-26.01).

-Заходи щодо відзначення річниці бою під Крутами: лінійка пам’яті героїв Крут  «Коли стають до зброї діти, народ цей не перемогти!»; уроки мужності «Крути – символ українського патріотизму» (8-11кл.); інформаційно- виховні години «На Аскольдовій могилі поховали їх» (5-7 кл.); перегляд інформаційних відеороликів, презентацій  «Пам’ятай про Крути! 29 січня 2018» (7-11кл.);  Урок з історії України  в 10 класі «Проголошення незалежності УНР. Бій під Крутами». тощо.

-До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (лютий)  проведені: тематична лінійка; класні години, інформаційні хвилинки «Трагедія і подвиг афганської війни»; відкрита виховна година в 9 кл. «Забуттю не підлягає…».

-До Дня вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» (листопад, лютий): загально шкільні лінійки з вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні «Небесна сотня – то в серцях вогонь»;   фотовиставка «Герої не вмирають»; коментований перегляд відеороликів про події на Майдані під час Революції Гідності, документальної хроніки «Євромайдан», «Зима, що нас змінила»   на уроках історії, класних годинах; виховні бесіди по класах «Пам’яті героїв майдану», «Бійці невидимого фронту», «Україна – територія гідності і свободи» (1-6 класи); класні години «Героями не народжуються, а ними стають» (7-11 класи); проведені на уроках «Захист України» бесіди «Громадська і національна відвага і самовідданість в часи Революції Гідності» (10,11 кл.); години спілкування «Вони захищали ідеали демократії, права і свободи людини та європейське майбутнє України»  (8,9,11 кл.); сільським бібліотекаром Долінською Н.А. була презентована для учнів школи книга «Цитати Сходу» збірка спогадів 2014-2015 (видавець Олександр Третяков).; випуск стіннівки «День Гідності та Свободи» (центр «Знання»).

-Щорічні заходи до Дня памʼяті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та  річниці вигнання нацистів з України (травень): уроки  пам’яті «Мужність і відвага крізь покоління» (1-4 кл.); бібліотечна година «Вони йшли на смерть за Батьківщину» (5,6 кл.); години патріотичного виховання “Пам’ять про війну як застереження від її повторення” (5-7 кл.), вчителем історії проведена інформаційна година «Стоїть обеліск і на нім імена, які викарбувала навіки війна»  ( 8-11 кл.); відбувся перегляд роликів, випущених Українським інститутом національної пам’яті (9-11 кл); навчально-освітнього фільму «Війна 1941-1945» (8 клас); учнівським самоврядуванням проведені акції  «Ветеран живе поруч», «Ветеранське подвір’я»; трудовий десант біля місць поховань жертв Голодомору, героїв Другої світової війни (жовтень, травень).

Щороку 9.05 за участі учасників освітнього процесу проходить мітинг-реквієм з покладанням квітів до обеліску «Слави» та братської могили.

-До Дня  вишиванки (травень) проведені заходи: фотовиставка «Єдність поколінь у любові до Христа і хрестика»; книжкова виставка: «Читаємо вишиванку як книгу» ; народознавчий урок  «Український рушник –українська душа» (4 кл.); відеоперегляд

«Чарівна краса вишиванки» (3-5кл.).

Педагоги  у своїй роботі вміло використовують різноманітні методи і форми національно-патріотичного виховання, враховуючи вікові й психологічні особливості дітей. Виховання юного громадянина здійснюється учителями як під час років, так і в позаурочний час.    

3. Організація заходів патріотичного виховання у позакласній діяльності:

-заочні екскурсії для учнівської молоді з відвідуванням об’єктів культурної та історико-патріотичної спадщини Маньківщини, Черкащини, України (Кривда Л.А., Осичка Г.І.);

-два роки поспіль учні школи беруть участь  в обласному фотоконкурсі учнівської молоді «Ураїна – це ми!» (листопад). Осичка Іванна, учениця 5 класу,  була відзначена Грамотами Черкаського обласного центру туризму за роботи «Вузенька кладка доленьки єднала, своє кохання тут любов чекала…» та «Ой, на Івана, на Купала я віночок сплела».

-слід відмітити  шкільну команду «Козацька воля», яка  в районному етапі  військово-патріотичної гри Сокіл «Джура» неодноразово займала призові місця в окремих номінаціях: «Впоряд», «Ватра», «Таборування».

-також учнівське самоврядування брало  брали участь  в інтернет проектах обласної Ліги старшокласників «Ми – патріоти Черкащини»:  підпроекти  «Здоровим бути модно» (вересень), «Народні та родинні традиції мого краю» (жовтень), «Мій ідеал громадянина патріота» (листопад), «Пишаюся тобою, рідний краю!» (жовтень).

Патріотичне виховання здобувачів освіти органічно поєднується з освітнім процесом, важливим завданням якого є правдиве й глибоке розкриття героїчного минулого нашої держави, виховання учнівської молоді на бойових традиціях старшого покоління й підготовка її до захисту своєї Батьківщини. У школі діє  гурток «Краєзнавець» (керівник учитель історії Осичка Г.І.), учасники якого збирають відомості про історичне минуле нашого краю, відвідують пам’ятні місця.

Збереження екосистеми є одним із напрямків патріотичного виховання, тому в школі щорічно проводяться акції «Стоп сміття», «Жовте листя», «Збережи ялинку», День довкілля, а також трудові десанти біля пам’ятного знака жертв Голодомору, біля місць поховань героїв Другої світової війни - обеліску «Слави» та братської могили.

З вище вказаного можна зробити висновок, що національно-патріотичне виховання  наскрізно пронизує весь освітній процес,  базується на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут  та долю країни, охоплює  всіх учасників освітнього процесу, сприяє формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України.

ІІ. УХВАЛИЛИ:

1. Вважати стан виконання плану заходів  Програми патріотичного виховання учнівської молоді Маньківського району на 2015-2020 роки та Програми національно-патріотичного виховання  дітей та молоді Черкаської області на 2017 – 2020 роки у  закладі освіти достатнім.

2. Відзначити роботу педагога-організатора Ірини Полозюк, класних керівників Галини Осички, Світлани Рудь, Надії Байди, Наталії Рудь, Людмили Олійник.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Людмилі Кривді:

3.1. Продовжити контроль за станом національно-патріотичного та громадянського виховання в закладі освіти.

                                                             Упродовж 2020/2021 навчального року

3.2. Активізувати інформаційно-просвітницьку роботу з батьківською громадськістю, спрямовану на формування толерантності, поваги до культури, історії, мови, традицій українського народу та представників інших національностей, залучати до цієї роботи практичного психолога, соціального педагога.

Упродовж 2020/2021 навчального року                              

3.3. Організовувати творчі звіти класних керівників з національно-патріотичного виховання.

Упродовж 2020/2021 навчального року

4. Педагогу-організатору Валентині Шевченко:

4.1. Активізувати діяльність  дитячого шкільного органу самоврядування «Калиновий ДІМ».

Упродовж 2020/2021 навчального року

4.2. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті закладу освіти інформацію з популяризації досвіду роботи з національно-патріотичного виховання.

Упродовж 2020/2021 навчального року

5. Завідувачу шкільною бібліотекою Наталії Рудь:

5.1.Забезпечити створення постійної літературної експозиції з національно-патріотичного виховання.

Упродовж 2020/2021 навчального року

5.2. Створити для педагогічних працівників підбірку сучасного досвіду, навчально-методичних матеріалів з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді та просвітницької роботи з батьками.

                                                                                                          До 31 січня 2021

6. Класним керівникам:

6.1. Забезпечити неухильне виконання основних завдань з формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства і держави.

Упродовж 2020/2021 навчального року

6.2. Включити до планів виховної роботи з учнівським колективом проведення заходів на виконання «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», відповідно до вікових особливостей учнів, орієнтовних тем з виховної діяльності, відповідно до Календаря свят.

  До 18.01.2021

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально- виховної роботи Людмила Кривду.

ІІІ.СЛУХАЛИ:

Олександра Муковоза, директора школи, про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

ІІІ. УХВАЛИЛИ:

Вважати виконаними рішення попередньої педагогічної ради.

 

Голова педагогічної ради                                            Олександр МУКОВІЗ

Секретар педагогічної ради                                        Світлана МАЦІПУРА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора